Being Odawa is all about freedom. The Freedom to be a part of a people who, with integrity and pride, still have and speak our own language. The freedom to share in common with all other Odawak the customs, culture, and spirituality of our ancestors. The freedom we have today we will bring to the future through unity, education, justice, communication, and planning. We will reach out to the next seven generations by holding to cultural values of Wisdom, Love, Respect, Bravery, Honesty, Humility and Truth. We will utilize our Tribal assets to provide the necessary tools to become successful, hard-working community members who proudly represent our culture. With these values we will move the Tribe forward. Anishinaabemowin Interpretation of LTBB Mission Statement: Debendiziwin aawan maanda Odawa aawiing. Geyaabi gdaa’aanaa miinwaa gdanwewmi Anishinaabemowin, maanda egishkaago’iing debendiziwin ebidgwasiing mnaadendiziwin miinwaa wiimnaadendiziyiing. Gdabendaanaa debendiziwin kina gwaya Odawak naasaap eyaamjik, maanda naakinigewinan, maadiziwin miinwaa mnidoowaadiziwin gaanaaniigaaniijik debendamowaad. Maanda debendiziwin eyaamiing nangwa, kanimaajiidonaa niigaan ezhibezhigoyiing, kinoomaadwin, dbaakinigewin, giigidowin miinwaa naakinigewin. Kazhiibiignaketaanaa maanda niizhwaachiing bimaadiziwin waabii’aamigak mjignamiing ninda mnomaadiziwinan echipiitendaakin: nbwaakaawin, zaagidwin, mnaadendamowin, aakde’ewin, gwekwaadiziwin, dbaadendiziwin miinwaa debwewin. Kanakaazinaa ninda gdabendaaswinaanin, jimiigwe’iing nakaazwinan jimnomewzi’iing, enitaanokiijik maampii Anishinaabek enaapshkaamwaad maanda gbimaadziwinaa. Ninda eyaamiing echipiitendaakin, miigo kina gwaya maampii enjibaad jiniigaanibizad.


Being Odawa is all about freedom.  The Freedom to be a part of a people who, with integrity and pride, still have and speak our own language.  The freedom to share in common with all other Odawak the customs, culture, and spirituality of our ancestors.  The freedom we have today we will bring to the future through unity, education, justice, communication, and planning.  We will reach out to the next seven generations by holding to cultural values of Wisdom, Love, Respect, Bravery, Honesty, Humility and Truth.  We will utilize our Tribal assets to provide the necessary tools to become successful, hard-working community members who proudly represent our culture.  With these values we will move the Tribe forward.

Anishinaabemowin Interpretation of LTBB Mission Statement:
Debendiziwin aawan maanda Odawa aawiing.  Geyaabi gdaa’aanaa miinwaa gdanwewmi Anishinaabemowin, maanda egishkaago’iing debendiziwin ebidgwasiing mnaadendiziwin miinwaa wiimnaadendiziyiing.  Gdabendaanaa debendiziwin kina gwaya Odawak naasaap eyaamjik, maanda naakinigewinan, maadiziwin miinwaa mnidoowaadiziwin gaanaaniigaaniijik debendamowaad. Maanda debendiziwin eyaamiing nangwa, kanimaajiidonaa niigaan ezhibezhigoyiing, kinoomaadwin, dbaakinigewin, giigidowin miinwaa naakinigewin.  Kazhiibiignaketaanaa maanda niizhwaachiing bimaadiziwin waabii’aamigak mjignamiing ninda mnomaadiziwinan echipiitendaakin: nbwaakaawin, zaagidwin, mnaadendamowin, aakde’ewin, gwekwaadiziwin, dbaadendiziwin miinwaa debwewin.  Kanakaazinaa ninda gdabendaaswinaanin, jimiigwe’iing nakaazwinan jimnomewzi’iing, enitaanokiijik maampii Anishinaabek enaapshkaamwaad maanda gbimaadziwinaa.  Ninda eyaamiing echipiitendaakin, miigo kina gwaya maampii enjibaad jiniigaanibizad.
Play Mission Statement